Siirry sisältöön

Selvitykset

Tältä sivulta löydät suunnitteluhankkeen aikana valmistuneet selvitykset.

Turun tunnin junan vaikuttavuusanalyysi

Strategisissa hankkeissa pitkä aikajänne ja laaja vaikuttavuus edellyttävät monipuolista, mahdollisuuslähtöistä tarkastelutapaa. Hankkeen vaikutuksia on selvitetty Boston Consulting Groupin laatimassa analyysissa, jonka tuloksia esiteltiin 100 vuoden investointi -raideseminaarissa 28.2.2023.

Talousvaikutukset

Turun Tunnin junan vaikutukset mitataan paitsi matka-ajassa myös alueen yhteiskunnallisissa hyödyissä

Millaisia vaikutuksia Turun tunnin junalla valmistuessaan tulee olemaan? Turun Tunnin Juna Oy:n sekä Espoon ja Turun kaupunkien tilaamassa selvityksessä investointia tarkastellaan kymmenen yhteiskunnan kannalta tärkeän teeman kautta. Teemoja tarkastellaan Turun tunnin junan vaikutuksina kansainvälisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Turun tunnin junalla 5–6 miljardin euron positiivinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen

Turun Tunnin Juna Oy on laatinut yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa arvion Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden taloudellisista vaikutuksista. Arvion mukaan potentiaaliset vaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen ovat 30 vuoden aikana noin 5–6 miljardia euroa.

Enemmistö Varsinais-Suomen yrityksistä uskoo tunnin junan vaikuttavan liiketoimintaan myönteisesti

Enemmistö Turun kauppakamarin jäsenistä näkee tunnin junalla olevan toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaan. Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 60,1 % arvioi, että tunnin juna tulee vaikuttamaan positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Kielteistä vaikutusta yritykselleen povaa kyselyn mukaan vain 4,6 % vastaajista. Kyselyyn vastasi lähes 200 varsinaissuomalaista toimitusjohtajaa.

Turun tunnin junan rakentamisesta palautuu yhteiskunnalle veroina ja palkkatuloina noin 750 miljoonaa euroa

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnittelu ja rakentaminen on yhteiskuntataloudellisesti merkittävä hanke, joka tuottaa valmistumiseensa asti työllisyyttä lähes 15 000 henkilötyövuoden edestä, palkkatuloja noin 700 miljoonaa euroa sekä verotuloja kunnille ja valtiolle 263,2 miljoonaa euroa.

Ympäristö ja kiertotalous

Infrahankkeiden resurssitehokkuutta voidaan parantaa kalliolouheiden hyötykäytöllä

Suurten infrahankkeiden resurssitehokkuutta voidaan lisätä huomattavasti tehostamalla kalliolouheiden hyötykäyttöä. Selvityksen perusteella Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnitellulla ratalinjalla on monipuolisesti eri käyttökohteisiin ja jalostukseen soveltuvaa kiviainesta. Aikaisessa vaiheessa tehdyllä kiviainesinventoinnilla ja yhteistyöllä kiviaineksia tuottavien ja hyödyntävien välillä vahvistetaan rautatierakentamisen ja yleisesti suurten infrahankkeiden kiertotaloutta.

Turun tunnin junan rakentamisen aikaisista päästöistä voidaan vähentää ainakin kolmannes

Helsingin ja Turun välisen uuden raideyhteyden rakentamisen aikaisia CO2-päästöjä voidaan vähentää yli 36 prosenttia hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) esitetystä tasosta. Tulevina vuosina on mahdollista saavuttaa jopa 80 prosentin päästövähennys.

Turun tunnin junan ratalinjalla on runsaasti hyödynnettävissä olevaa maalämpöä

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnitellulla ratalinjalla on runsaasti hyödynnettävissä olevaa uusiutuvaa geoenergiaa eli maalämpöä. Suhteutettuna koko Suomeen, ratalinjan geoenergia-potentiaali vaihtelee hyvän ja erinomaisen välillä.

Meluntorjunnan uudet keinot tarkastelussa

Junayhteyden suunnittelussa selvitetään kiinteistökohtaisia keinoja liikennemelun torjuntaan. Uusilla ratkaisuilla olisi mahdollista parantaa asumismukavuutta radan läheisyydessä sekä osittain välttää kiinteistöjen arvon aleneminen tai lunastaminen melun vuoksi.

Ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ylijäämämassojen sijoittamisella ja kiertotaloudella

Suunnittelussa etsitään uudenlaisia ratkaisuja ylijäämämassojen sijoittamiseen ja kuljetusten suunnitteluun. Tavoitteena on saada hankkeessa syntyvä ylimääräinen maamassa mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnettäväksi esimerkiksi muissa alueen hankkeissa.

Liikennöinti

Tunnin juna mahdollistaa lähiliikenteen myös Varsinais-Suomessa

Tunnin junan valmistuminen mahdollistaa lähiliikenteen kehittämisen Varsinais-Suomessa. Turun ja Salon välillä olisi mahdollista liikennöidä lähijunia käytetyn kaluston mukaan 30 tai 60 minuutin vuoroväleillä. Lähijunat voisivat pysähtyä asemilla ja seisakkeilla Turussa, Kupittaalla, Varissuolla, Littoisissa, Piikkiössä, Paimiossa, Hajalassa, Halikossa* ja Salossa.

Päivitetyt matka-ajat: Tunnin juna tuo uusia paikkakuntia junayhteyksien piiriin

Turun tunnin junan valmistumisen jälkeen Helsingin päärautatieaseman ja Turun rautatieaseman välinen junamatka lyhenisi lähes kahdesta tunnista nopeimmillaan 78 minuuttiin. Uusia asemia ja pysähdyspaikkoja tulisi Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihdin Nummelaan ja Lohjalle. Liikennesimulointityössä määriteltiin ruuhkatunnin junamäärä sekä lähi- ja kaukojunien matka-ajat uudella Helsingin ja Turun välisellä junayhteydellä.

Kootut kysymykset ratahankkeesta

Olemme koostaneet yhdelle sivulle kootusti lisätietoa Länsiradasta ja sen vaikutuksista.