Siirry sisältöön

Vastuullisuuspolitiikka

Länsirata Oy ja sen omistajat ovat sitoutuneet harjoittamaan vastuullista ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista toimintaa. Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vastaavanlaista sitoutumista odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.  

Yhtiön toimintaa ohjaavan lainsäädännön lisäksi se on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä. Toiminnassamme kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julistusta, YK:n Global Compact -periaatteita ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjä sekä GRI standardeja (Sustainability Reporting Standards –  GRI Standards) 

Lähtökohdat 

Länsirata Oy:n (”Yhtiö) toiminnan tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arviointeja.   

Yhtiön yritysvastuu tarkoittaa sitä, että otamme päätöksenteossamme taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Kerromme vastuullisuuspolitiikan toteutumisesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoimme vastuullisuusmittareilla vastuullisuustyöstämme. Vastuullisuuspolitiikan päivitystarve arvioidaan kerran vuodessa ja käsitellään hallituksessa vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Taloudellinen vastuu 

Yhtiön toiminta rahoitetaan omistajien pääomasijoituksilla ja EU:n tukijärjestelmän (CEF-tuki) kautta. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. 

Yhtiö luo taloudellista arvoa yhteiskunnalle erityisesti hankintojen mutta myös palkanmaksun kautta. Yhtiö ei hyväksy harmaata taloutta missään muodossa ja taloudellisen vastuun keskeiset periaatteet ovat: 

 • Toimimme avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi.  Edellytämme vastaavasti liikekumppaneiltamme eettistä ja rehellistä liiketoimintaa sekä ehdotonta lainsäädännön noudattamista. EU:n ja YK:n asettamat pakotevaatimukset huomioidaan hankinnoissa ja hankintasopimuksissa.
 • Teemme hankinnat yhtiön etujen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla huomioiden kilpailulainsäädäntö ja muut hankintatoimintaa koskevat säännökset.   
 • Huolehdimme yhtiön omaisuudesta. Suojelemme omaisuutta vaurioilta sekä luvattomalta ja laittomalta käytöltä. 
 • Työntekijämme toimivat yhtiön edun mukaisesti ja pidättäytyvät liikesuhteista tai muista toimista, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriitoja yhtiön kanssa.  
 • Emme tee aggressiivista verosuunnittelua ja maksamme verot Suomeen.  
 • Yhtiön johdon palkitseminen noudattaa valtion omistajaohjauksen antamia linjauksia ja periaatteita. Yhtiön hallituksen palkkioista päättää yhtiökokous. 

Sosiaalinen vastuu 

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan vastuuta vaikutuksista, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Yhtiön sosiaalinen vastuu ilmenee seuraavien periaatteiden kautta: 

 • Ylläpidämme avoimuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, suvaitsevuuden, kunnioituksen, kohteliaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä työntekijöittemme ja alihankkijoittemme sekä hankkeen vaikutuspiirissä olevien sidosryhmien ja kansalaisten suuntaan. 
 • Noudatamme avointa ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Huolehdimme henkilöstömme työturvallisuudesta ja edistämme käytössämme olevin keinoin henkilöstön terveyttä. Alihankkijoilta edellytämme työturvallisuusmääräysten ehdotonta noudattamista. 
 • Vastuullisuuspolitiikan vastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa myös anonyymisti ns. whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.   

Ympäristövastuu 

Ilmastonmuutos on globaali haaste ja koskettaa sekä kaikkia kansalaisia että kaikkia yrityksiä. Yhtiö edesauttaa on omalta osaltaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa viemällä CO2-myönteistä ratasuunnitteluhanketta investointipäätöstä kohti ja huomioimalla ympäristö- ja ilmastotavoitteet myös suunnitteluratkaisuissa.  

Yhtiö tuntee oman toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset. Mahdolliset muutostarpeet tunnistetaan ja otetaan huomioon yhtiön toiminnan kehittämisessä.   

Suunnitteluhanketta ohjaa elinkaarikustannuksiin perustuva, ympäristö- ja ilmastovaikutukset huomioon ottava toimintamalli. Ympäristövastuun keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 

 • Haemme aktiivisesti ja innovatiivisesti ympäristö- ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja hankkeen suunnittelun lisäksi myös rakentamiseen ja varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja haetaan vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.  
 • Suunnittelemme ratahankketta siten, että hankkeen elinkaaren aikaiset haitalliset ympäristö- ja ilmastovaikutukset pyritään minimoimaan. Edellytämme myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista haitallisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseen. 
 • Haemme innovatiivisesti ympäristön ja elinkaariajattelun kannalta kestäviä ratkaisuja vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.  
 • Yhtiön oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pienet. Keskeisinä periaatteina näiden haitallisten vaikutusten vähentämisessä ovat energian säästö, jätteiden määrän minimoiminen ja kierrätys. Matkustuksen hiilipäästöjä vähennämme kannustamalla videoneuvotteluihin ja julkisen liikenteen käyttöön. 

Riskienhallinta 

Riskienhallinta on osa yhtiön vastuullista toimintaa ja johtamista. Riskienhallinnalla tarkoitetaan yhtiön toimintaa, suunnitteluhanketta ja rakentamisvaiheen valmistelua koskevien strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien tunnistamista, arviointia, hallintaa sekä raportointia ja seurantaa.   

Yhtiö ylläpitää riskirekisteriä, joka sisältää merkittävimmät Yhtiötä ja hanketta koskevat riskikuvaukset, niiden vaikuttavuusarvioinnit sekä suunnitellut hallintatoimenpiteet. Riskeistä raportoidaan säännöllisesti valiokunnille ja hallitukselle.  

Ilmoituskanava

Länsirata Oy:lla on käytössä ilmoituskanava. Voit tämän kanavan kautta ilmoittaa luottamuksellisesti havaitsemistasi tai epäilemistäsi väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta.