Siirry sisältöön

Ansvarspolitik

Västbanan Ab och dess ägare har förpliktat sig att bedriva verksamhet med ansvar och i enlighet med reglerna för hållbar utveckling. Bolaget fungerar på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Motsvarande engagemang förväntar vi oss även av våra samarbetspartners och underleverantörer.

Förutom den lagstiftning som styr bolagets verksamhet har bolaget förpliktat sig att följa gällande ägarpolitiska principbeslut från den finska staten. I vår verksamhet respekterar vi Förenta nationernas (FN:s) förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact-principer och Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) regler samt GRI-standarderna (Sustainability Reporting Standards – GRI Standards)

Utgångspunkterna

Syftet med Västbanan Ab:s (”Bolaget”) verksamhet är att för samhällets, myndigheternas och aktieägarnas behov utveckla och producera planer om infrastruktur för spårtrafik samt bedömningar av relaterade fördelar, nackdelar och övriga verkningar. 

Bolagets företagsansvar innebär att vi i vårt beslutsfattande förutom ekonomiska faktorer tar verksamhetens sociala, regionala och miljömässiga verkningar i beaktande. Vi berättar om resultaten av vår ansvarspolitik årligen i samband med bokslutet och rapporterar om vårt ansvarsarbete med ansvarsmätare. Behovet av att uppdatera ansvarspolitiken bedöms en gång om året och behandlas av styrelsen i enlighet med årsplanen.

Ekonomiskt ansvar

Bolagets verksamhet finansieras med ägarnas kapitalinvesteringar och via EU:s stödsystem (CEF-stöd). Bolaget har inte för avsikt att gå med vinst.

Bolaget skapar ekonomiskt värde för samhället speciellt med anskaffningar, men även med löneutbetalning. Bolaget godkänner ingen form av grå eller svart ekonomi, och de centrala principerna för ekonomiskt ansvar är:

 • Vi handlar öppet, ärligt och genomskinligt. Av våra kompanjoner förväntar vi oss likaså etisk och ärlig affärsverksamhet samt absolut iakttagande av lagstiftningen.
 • Vi gör våra anskaffningar i enlighet med bolagets fördelar på det totalekonomiskt förmånligaste sättet med beaktande av konkurrenslagstiftningen och övriga bestämmelser om anskaffningsverksamhet.  
 • Vi tar hand om bolagets egendom. Vi skyddar egendomen mot skador samt otillåten och olaglig användning.
 • Våra anställda handlar i enlighet med bolagets fördelar och avhåller sig från affärsförbindelser eller andra åtgärder som kan orsaka intressekonflikter med bolaget.
 • Vi sysslar inte med aggressiv skatteplanering och betalar skatt i Finland.
 • Bolagets ledning belönas enligt riktlinjer och principer från statens ägarstyrning. Det är bolagsstämman som fattar beslut om arvoden till bolagsstyrelsen.

Socialt ansvar

Med socialt ansvar avses ansvar för verkningar som företagets verksamhet har på olika människogrupper och sammanslutningar. Bolagets sociala ansvar kommer till uttryck i följande principer:

 • Vi upprätthåller en atmosfär av öppenhet, jämlikhet, likvärdighet, tolerans, respekt, artighet, rättvisa och förtroende gentemot våra anställda och underleverantörer samt intressentgrupper och medborgare som står under projektets inflytande.
 • Vi har en öppen och god personalpolitik. Vi tar hand om våra anställdas arbetssäkerhet och främjar deras hälsa med alla till buds stående medel. Av våra underleverantörer förväntar vi oss absolut iakttagande av bestämmelserna om arbetssäkerhet.
 • Om verksamhet som strider mot ansvarspolitiken kan man även informera anonymt via informationskanalen ”whistleblowing”.  

Miljöansvar

Klimatförändringen är en global utmaning som berör såväl alla medborgare som alla företag. Bolaget gör sitt för att uppnå koldioxidneutralitet genom att föra sitt CO2-positiva järnvägsplaneringsprojekt närmare ett investeringsbeslut och beakta miljö- och klimatmål även vid planering.

Bolaget känner till de miljökonsekvenser som den egna verksamheten orsakar. Eventuella behov av ändring identifieras och beaktas vid utveckling av bolagets verksamhet.  

Planeringsprojektet styrs av ett koncept som grundar sig på livscykelkostnader och beaktar miljö- och klimatpåverkningar. De centrala principerna för miljöansvar är följande:

 • Vi söker aktivt och innovativt miljö- och klimatvänliga lösningar både för planering av projektet och för byggandet och den egentliga operativa verksamheten. Lösningar som främjar koldioxidneutralitet söker vi i samarbete med relevanta intressentgrupper.
 • Vi planerar järnvägsprojektet så att vi gör allt för att minimera de skadliga miljö- och klimatpåverkningar som uppkommer under projektets livscykel. Vi förväntar oss även av våra underleverantörer och samarbetspartners att de ska engagera sig i att minimera skadliga miljö- och klimatpåverkningar.
 • I samarbete med relevanta intressentgrupper söker vi innovativt lösningar som är hållbara med tanke på miljö och livscykeltänkande.
 • Bolagets egen verksamhet orsakar små miljökonsekvenser. De centrala principerna för minskning av dessa skadliga påverkningar är energisparande, minimering av avfallsmängder och återvinning. Koldioxidutsläpp vid resor minimerar vi genom att uppmuntra till videoförhandlingar och användning av kollektivtrafik.

Riskhantering

Riskhantering är en del av bolagets ansvarsfulla verksamhet och ledarskap. Med riskhantering avses identifiering, bedömning, hantering samt rapportering och uppföljning av de strategiska, operativa och ekonomiska risker som gäller bolagets verksamhet, planeringsprojektet och förberedelse för byggskedet.  

Bolaget har ett riskregister som innehåller de viktigaste riskbeskrivningar gällande bolaget och projektet, bedömningar av riskernas effektivitet samt planerade hanteringsåtgärder. Riskrapporter skickas regelbundet till utskott och styrelsen.

Rapporteringskanal

Välkommen till vår rapporteringskanal First Whistle. First Whistle är en tjänst som ger vem som helst möjlighet att konfidentiellt anmäla missbruk eller osakligheter man lagt märke till.