Siirry sisältöön

Västbanan

Västbanan är en delvis dubbelspårig tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo och som gör resorna mer tillförlitliga och erbjuder nya möjligheter till mobilitet, tillväxt och utveckling.

Den nya banan medför en snabbare och smidigare förbindelse, men den för också alla orter längs banan närmare huvudstadsregionen och skapar ett arbetsmarknadsområde för 1,5 miljoner finländare i västra delen av södra Finland.

Spårförbindelsen knyter Finland allt tätare till det europeiska spårnätet. Att utveckla spårtrafiken är ett val för vår miljö och för framtiden.

Fler sätt att röra sig

Västbanan gör det möjligt att utveckla närtrafiken på nya orter både i Nyland och i Egentliga Finland. Tack vare den nya tågförbindelsen kan upp till 15 nya stationer tas i bruk i närtågstrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Bansträckan ger därmed en halv miljon finländare möjlighet att använda närtågstrafik. 

Trafikledsverket uppskattar att det i framtiden kommer att göras upp till sju miljoner närtrafikresor per år på Västbanan. Största delen av resorna görs på den nya bansträckan mellan Helsingfors och Lojo.

Västbanan förenar inte endast Helsingfors, Esbo och Åbo, utan också alla de övriga orterna vid järnvägen och deras invånare. Kustbanan kommer också i fortsättningen att betjäna de nuvarande invånarna och områdena vid järnvägen.

Den bästa lösningen för de kommande 100 åren

Det blir allt viktigare att göra det möjligt för människor att röra sig smidigt, tryggt och miljövänligt i arbetet och på fritiden. Västbanan innebär att över en miljon människor kan använda en snabb och tillförlitlig tågförbindelse, som kommer att vara det bästa sättet att röra sig i södra Finland under de kommande hundra åren. 

Det löper en högklassig motorväg mellan Åbo och Helsingfors, men den har en begränsad kapacitet och särskilt i närheten av städerna är trafikstockningar redan nu vardag. När den nya banan möjliggör närtågstrafik i Lojoområdet kommer stockningarna i biltrafiken i huvudstadsregionen att minska. För allt fler människor blir tåget ett äkta alternativ till bilen.

Kustbanan spelar en viktig roll då den möjliggör tågtrafik i området, men den kan inte bidra till samma effekt som Västbanan ens genom utvecklingsinsatser på miljarder euro. Att utveckla Kustbanan är inte ett alternativ för Västbanan.

Bättre förbindelse med väst och Europa

Västbanan är en del av stomnätskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet inom det europeiska transportnätverket TEN-T. TEN-T-nätverket syftar till att främja en smidig och sömlös rörlighet för människor och varor i Europa.

I den europeiska lagstiftningen fastställs kvalitetskriterier och tidtabeller för trafiknätverket. Finland har deltagit i beslutsfattandet och förbundit sig till TEN-T-målen.

Som motvikt till förpliktelserna från Europa uppmuntrar och stöder Europeiska unionen Finland när det gäller att bygga Västbanan. Finland har redan fått stöd som täcker 50 procent av kostnaderna för planeringen av bansträckan, och för byggandet kan det beviljas stöd för högst 30 procent av kostnaderna. EU förutsätter att stödet används just för Västbanan.

Västbanan möjliggör stadsutveckling och investeringar

Boston Consulting Group har uppskattat att byggandet av Västbanan kommer att leda till betydande privata investeringar på upp till sex miljarder euro i influensområdet.

Investeringarna uppstår kring de stora städerna i de olika ändorna av banan, medan det kommer att uppstå helt ny utveckling av samhällsstrukturen i områden där bansträckan byggs för första gången.