Siirry sisältöön

Tidtabell och finansiering

Tidtabell

Järnvägsprojekten är storskaliga och planeringen av dem framskrider stegvis. Trafikledsverket har haft hand om de tidigare planeringsstadierna inom projektet. Västbanan Ab ansvarar för projektets järnvägsplaner, och när de är klara man kan börja bygga spårförbindelsen.

För tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har Västbanan Ab utarbetat fem järnvägsplaner som huvudsakligen blev färdiga före utgången av 2023. När järnvägsplanerna är klara övergår man till det administrativa skedet där planerna ska läggas fram.

Järnvägsplanerna godkänns av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Målsättningen är att planerna ska vinna laga kraft i början av 2025. Järnvägsplanerna gäller i fyra år. 

Efter att järnvägsplanerna har godkänts fattas ett investeringsbeslut varefter byggandet kan påbörjas. Efter investeringsbeslutet blir det aktuellt att lösa in markområden och fastigheter som behövs.  

Järnvägen kommer att planeras, byggas och tas i drift under 2025–2032. Idrifttagning och testning av järnvägen kan påbörjas under de sista byggnadsåren.

Byggnadsskedet börjar

Enligt regeringsprogrammet ska den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo byggas, och byggnadsskedet börjar med förbindelsesträckorna Esbo-Lojo och Salo-Kuppis. Västbanan Ab har som mål att inleda byggplaneringen för hela förbindelsesträckan under 2024 och byggandet ska inledas med förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala under 2026.

Det har ännu inte fattats något beslut om byggandet.

Finansiering

Banplaneringskostnaderna för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret uppgår tills vidare till cirka 75 miljoner euro. Kostnaderna har täckts genom kapitalisering som projektbolagets delägare gjort. Delägarnas finansieringsandelar har legat i linje med deras ägarandelar: staten äger 51 procent och kommunerna 49 procent.

Andelarna för de kommuner som deltar i projektet är följande:

  • Åbo stad 10,25 miljoner euro
  • Esbo stad 10,25 miljoner euro
  • Helsingfors stad 5,80 miljoner euro
  • Salo stad 3,74 miljoner euro
  • Lojo stad 3,74 miljoner euro
  • Vichtis kommun 3,74 miljoner euro
  • Kyrkslätts kommun 0,38 miljoner euro

Som ett betydande projekt får planeringen även EU-stöd (ekonomiskt stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa CEF, Connecting Europe Facility). EU beviljade stöd till planeringen av direktbanan Esbo-Salo och dubbelspåret Salo-Åbo. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna, högst 37,5 miljoner euro.

Delägarna i Västbanan Ab har uttryckt sin vilja att kapitalisera Västbanan Ab för att täcka kostnaderna för den fortsatta planeringen och byggandet av det första skedet av banan. Kostnaderna beräknas uppgå till högst 600 miljoner euro.

Planering av banprojektet

Planeringen av banprojektet omfattar flera skeden.

  1. Det utarbetas en förstudie där bland annat tidpunkten för banprojektet granskas i förhållande till landskapsplanen och generalplanen. I det här skedet kan man dra upp alternativa riktlinjer för banan, och de preciseras i takt med att utredningen framskrider.
  2. Det utarbetas en utredningsplan där man fastställer läget och utrymmesbehovet för järnvägen samt dess förhållande till den omgivande markanvändningen.
  3. Det utarbetas en detaljerad järnvägsplan för genomförandet av banprojektet. I järnvägsplanen presenteras bansträckningen så noggrant att den kan märkas ut i terrängen.

För projekten görs dessutom en miljökonsekvensbedömning, där man bedömer banprojektets konsekvenser för naturen, den byggda miljön, människors hälsa och välbefinnande samt användningen av naturresurser.

Tidigare planeringsstadier för Västbanan finns på Trafikledsverkets projektsida.