Siirry sisältöön

Information till markägare och invånare

På den här sidan finns aktuell information till markägare, fastighetsägare och andra som bor och verkar inom banans influensområde.

Undersökningar vid planeringen

Under planeringen av bansträckan utförs det olika terrängundersökningar i områdena. För planeringen behövs exakt information om terrängen för att planeringslösningarna för den nya banan ska vara så fungerande och genomförbara som möjligt.

 

Under åren 2022–2024 utförs undersökningar av mark- och berggrunden och mätningsarbeten vid järnvägslinjen samt på trafikleder och broar i anslutning till den. Arbetet utförs inom bostads-, trafik-, åker- och skogsområden i kommunerna vid järnvägen.

 

Västbanan Ab (Entimmeståget till Åbo Ab) har publicerat kungörelser om inledande av planeringen enligt banlagen. Därmed har man rätt att göra undersökningar och mätningar samt till att röra sig i undersökningsområdet. Kungörelserna har publicerats på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats och i regionens lokaltidningar.

 

Markägare och fastighetsägare informeras om undersökningarna per brev som skickas hem eller genom att de kontaktas på annat sätt minst en vecka innan undersökningarna inleds. Markägarna ombeds sedan kontakta konsulten som utför grundundersökningen för att komma överens om rutter till undersökningsställena.

 

Hur planeringen framskrider kan du följa områdesvis på adressen lansirata.fi/jarnvagsplaner samt på sidan Aktuellt lansirata.fi/aktuellt. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Skadestånd till markägare

Västbanan Ab svarar för undersökningar som har inletts efter hösten 2021. När man rör sig i terrängen med maskiner blir det alltid spår. Konsulten som utför undersökningen ansvarar för att reparera de skador företaget orsakar på vägar och diken och för att avlägsna märkena som har placerats i terrängen. Spår innebär inte alltid skador och de berättigar inte nödvändigtvis markägarna till ersättning.

 

För ersättningar för egentliga skador utarbetar konsulten tillsammans med fastighets- eller markägaren en skadeanmälan som bolaget behandlar. I skadeanmälan anmäls skador på skogsbruk, jordbruk och gård eller trädgård.

 

Skador på skogsbruk bedöms utifrån trädslag och diameter. Om det gäller ett ungt träd ersätts skadan och dessutom ett tillägg för väntevärdet. Ersättningen bestäms enligt marknadspriserna. Skador på jordbruk och gård eller trädgård bedöms utifrån Lantmäteriverkets anvisning om bedömning och ersättningar (på finska).

 

Om du har frågor om undersökningar och ersättningar kan du skicka ett meddelande till adressen kim.andersson-berlin(a)profund.fi.

Inlösen av mark och fastigheter

Inlösen av markområden och fastigheter som behövs för banan eller som gäller den blir aktuellt efter att järnvägsplanerna har färdigställts och det har fattats ett investeringsbeslut om byggandet av banan.

 

Det har ännu inte fattats beslut om byggandet. Du hittar aktuell information om projektets skeden på sidan Tidtabell. I järnvägsplanerna anges vilka områden som behövs för banan.

 

På Trafikledsverkets webbplats finns information om statens inlösenpraxis i samband med trafikledsprojekt.