Informationen

Utsläppen från byggandet av Entimmeståget till Åbo kan minskas med minst en tredjedel

CO2-utsläppen från byggandet av den nya spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo kan minskas med mer än 36 procent från den nivå som presenterades i miljökonsekvensbedömningen (MKB). Under de kommande åren är det möjligt att uppnå en utsläppsminskning på upp till 80 procent. Detta framkommer i en utredning gjord av Gaia Consulting Oy.

– Vi har granskat möjligheterna till utsläppsminskning sedan banan började planeras. Redan med de metoder som nu används kunde utsläppen minskas med en tredjedel. När planeringen framskrider blir lösningarna och beräkningarna exaktare, berättar Entimmeståget till Åbo Ab:s projektledare Annika Salokangas.

Vid byggandet av spårförbindelsen skulle största delen av utsläppen komma från byggnadsmaterial, hantering och transport av jordmassor samt arbetsmaskiner. I utredningen bedömdes byggprojektets utsläppsminskningspotential, om byggandet genomförs med så lite utsläpp som möjligt.

Valet av byggmaterial påverkar mest

Bland de material som används vid byggandet orsakas de största utsläppen av jordmaterial, krossad sten, betong, stål och plast. Dessa material står för sammanlagt 99,2 procent av materialens utsläpp.

Utsläppen kan redan nu minskas om man går över till grön betong, vilket skulle ge en utsläppsminskning på 15,6 procent samt återvunnet stål (17,5 % utsläppsminskning). Betongen och stålet står för över 93 procent av materialens utsläpp.

Utsläppsminskningspotential finns också i transporterna och i byggplatsernas energianvändning, som tillsammans står för cirka 19 procent av utsläppen. Betydande åtgärder är effektivering av maskinanvändningen, övergång till eldrivna maskiner samt användning av biobränsle.

Noggrann planering av jord- och stenmassornas användning samt optimering av jordmassornas förflyttning skapar också nya möjligheter.

– Det här främjas som bäst med en utredning om stenmassor och cirkulär ekonomi samt med ORIS-programmet, med vilket man kan planera placeringen av restmassor. I princip skulle det vara möjligt att skaffa allt sten- och jordmaterial som behövs från själva byggplatsen och förädla det utsläppsfritt, säger Entimmeståget till Åbo Ab:s verkställande direktör Pekka Ottavainen.

Byggbranschen utvecklas och erbjuder nya möjligheter

Ottavainen påpekar att byggbranschen och materialen utvecklas snabbt tack vare den gröna övergången. Redan nu finns det grönare alternativ i fråga om många material.

Enligt utredningen skulle det på 2030-talet vara möjligt att uppnå en utsläppsminskning på nästan 80 procent i byggandet av Entimmeståget till Åbo, jämfört med nivån som angavs i MKB-rapporten. Detta skulle kräva bland annat noggrann optimering av jord- och stenmaterialets anskaffning och återvinning samt utnyttjande av materialflödena inom projektet.

I framtidens utsläppsminskande lösningar beaktas också fossilfritt stål, grönare betongalternativ, bio- och återvinningsplast samt användning av biobränsle i arbetsmaskinerna och annan trafik.

Resultaten av utsläppsberäkningen

Ytterligare information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 40 866 5 315 annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 400 261 097 pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Se också:

Entimmeståget till Åbo Ab söker lösningar för att minska utsläppen genom placering av restmassor och cirkulär ekonomi

Julkaistu 21.11.2022

Jaa artikkeli: