Informationen

Entimmeståget till Åbo Ab söker lösningar för att minska utsläppen genom placering av restmassor och cirkulär ekonomi

Vid planeringen av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo utvecklas lösningar för att minska utsläppen som uppstår när banan byggs och för att främja en cirkulär ekonomi. Nya lösningar söks nu för placering av restmassor och för planering av transporter i samarbete med Arkance Systems Finland Oy och det franska bolaget ORIS.

Inom projektet Entimmeståget till Åbo planeras en dubbelspårig tågförbindelse på cirka 150 kilometer mellan Esbo och Kuppis i Åbo. Det planeras cirka 98 kilometer helt ny bana mellan Esbo och Salo via Vichtis och Lojo. I samband med byggandet uppstår det i projektet uppskattningsvis över 10 miljoner kubik restmassor, huvudsakligen bergmaterial.

– I stora infrastrukturprojekt är en betydande källa till CO2-utsläpp restmassor som uppstår vid byggandet samt transport och placering av dem. I planeringsskedet utreder vi olika sätt att minska utsläppen och miljökonsekvenserna, berättar Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

Placering av massor kan främja cirkulär ekonomi

Nya lösningar söks nu genom att utnyttja programvara för hållbar utveckling som har utvecklats av företaget ORIS, partner till Arkance Systems Finland. Idén är att samla planeringsinformation och tillgänglig miljöinformation på en samarbetsplattform där placeringen och utnyttjandet av jordmassor kan planeras. Utifrån tillgängliga data beräknar programmet miljökonsekvenserna av olika alternativ och beaktar bland annat transportavstånd och mellanlagring.

ORIS-programvaran som utvecklats i Frankrike har tidigare utnyttjats i synnerhet i europeiska vägprojekt.

– Vad vi vet är det första gången hållbar utveckling i järnvägsplanering optimeras i den här utsträckningen i hela Europa. Det är viktigt att vi kan samarbeta internationellt och förse byggbranschen i Finland med nya lösningar, berättar Arkance Systems Finlands servicedirektör Jukka Kivelä.

Arbetet som inleds kommer i fortsättningen att knytas samman med utredningar som Geologiska forskningscentralen (GTK) gör för projektet. Just nu pågår en utredning om stenmaterial och cirkulär ekonomi. Syftet är att undersöka kvaliteten på stenmaterialet som uppstår vid sprängningen på området för direktbanan mellan Esbo och Salo. Utgående från utredningarna bedöms stenmaterialets användbarhet för olika objekt, till exempel banans makadam, asfalt och betong.

– Målet är att så väl som möjligt återanvända de överblivna jordmassorna från projektet och utnyttja dem till exempel i andra projekt i området, säger Ottavainen.

ORIS-programplattformen testanvänds nu i likhet med GTK:s utredningar för planeringen av direktbanan mellan Esbo och Salo. Målet är att utvidga användningen av programmet också till planeringen av dubbelspåret mellan Salo och Åbo.

– Vi är mycket glada över att få inverka på utförandet av ett så stort projekt och tillföra nya digitala lösningar för materialanvändning till ett miljöorienterat projekt, konstaterar Nicolas Miravalls, verkställande direktör för bolaget ORIS.

Mer information:

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn xxxx

Jukka Kivelä, servicedirektör, Arkance Systems Finland Oy, tfn 050 501 34 24

Nicolas Miravalls, verkställande direktör, ORIS sas, tfn +33 646 430 566

Entimmeståget till Åbo Ab

Entimmeståget till Åbo Ab grundades i december 2020. Bolagets uppgift är att upprätta och finansiera järnvägsplaner för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret fram till att den nya banan är färdig att byggas. Utöver den finska staten är Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.

Arkance Systems Finland Oy

Arkance Systems Finland Oy är en aktör inom byggbranschen som erbjuder programvarulösningar och programvarutjänster för optimering av byggnads- och tillverkningsprocesser. Företaget är partner till det franska företaget Oris SAS som utvecklar programvaran.

ORIS sas

ORIS är en digital materialcentrerad programvaruplattform som hjälper yrkespersoner och myndigheter att fatta beslut kring ledning genom information i syfte att främja hållbar utveckling. Programvaruplattformen beräknar parameterstyrt olika typer av prioriterade indikatorer, såsom minimering av CO2-utsläpp, beaktande av hållbar utveckling, återvinning av material och deras kostnadseffekter.

Julkaistu 29.6.2022

Jaa artikkeli: