Informationen

Byggandet av Entimmeståget till Åbo ger samhället cirka 750 miljoner euro i skatte- och löneinkomster

Planeringen och byggandet av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är ett samhällsekonomiskt betydelsefullt projekt som tills det blir färdigt ger sysselsättning motsvarande nästan 15 000 årsverken, 700 miljoner euro i löneinkomster samt 263,2 miljoner euro i skatteinkomster till kommunerna och staten. Uppgifterna framgår av en utredning av Gaia Consulting Oy.

– Av totalinvesteringen går redan under byggandet cirka 750 miljoner euro i skatte- och löneinkomster tillbaka till samhället. Investeringen skulle fördela sig på flera år och avsikten är att byggandet sker i delar, berättar Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

Uppgifterna i utredningen grundar sig på projektets allmänna plan där kostnaderna för järnvägsplanering och byggande sammanlagt uppskattades till tre miljarder euro. Uppskattningen har rättats genom att uppdatera inflations- och reserveringskoefficienter samt vissa utgiftsposter, så utredningen har alltså gjorts för en investering på 3,8 miljarder euro.

– Bolagets eget kostnadsförslag till genomförande av hela projektet är under utarbetande, den preliminära variationsbredden är 3,4–4,0 miljarder euro. I takt med att planeringen framskrider och tidsplanen samt kostnadsnivån preciseras får vi naturligtvis en exaktare beräkning. Vi undersöker för närvarande hur vi kan optimera kostnadsnivån, berättar Ari-Pekka Niemelä, ekonomidirektör för Entimmeståget till Åbo Ab.

En uppskattning av verkningar efter projektets slutförande blir strax färdig

Av totalinvesteringen för Entimmeståget till Åbo gäller två procent järnvägsplanering och 98 procent byggnadsplanering och byggnadsarbete.

Under byggnadsskedet utgörs kostnaderna av material- och tjänsteköp. De flesta av anskaffningarna, ca 2,3 miljarder euro, gäller byggande av broar och tunnlar samt vägar och järnvägar.

Järnvägsplanering och byggnadsarbete sysselsätter sammanlagt nästan motsvarande 15 000 årsverken. I löneinkomster blir det ca 700 miljoner euro, ca 209,1 miljoner euro betalas i förvärvsinkomstskatt och ca 54,1 miljoner euro i samfundsskatt.  

Av skatteinkomsterna går ca 75 miljoner euro (28 %) till kommunerna och ca 189 miljoner euro (72 %) till staten.

– Resultaten av utredningen visar att projektet inverkar avsevärt på ekonomisk aktivitet redan innan den blir färdig. När trafiken börjar når de regionala ekonomiska verkningarna näringslivet och arbetsmarknaden i områdena kring järnvägen. Bolaget kommer att berätta om dessa resultat under de närmaste veckorna, säger Ottavainen.

Bättre tillgänglighet ger positiva återverkningar

Förutom de direkta ekonomiska verkningarna har den nya tågförbindelsen ett stort antal återverkningar bl.a. på regionernas tillgänglighet, integrationen av ekonomi- och arbetsmarknadsområdet och trafikens framtid. I kommunerna förväntar man sig att områdena kring stationerna blir mer attraktiva och därmed värdefullare.

Vi behöver ändå också annat än järnvägen, vi behöver aktiv utveckling.

– På det här har vi kunnat svara med vår projektbolagsmodell. Förutom staten är även kommunerna med i bolaget som ägare och deltar aktivt i planeringen bl.a. med finansiering, planläggning och markanvändning, säger Ottavainen.

Läs mer: Effekter på den regionala ekonomin

Information:

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Ari-Pekka Niemelä, ekonomidirektör, 040 573 9691, ari-pekka.niemela(a)tunninjuna.fi

Läs också:

Utsläppen från byggandet av Entimmeståget till Åbo kan minskas med minst en tredjedel

Julkaistu 2.2.2023

Jaa artikkeli: