Informationen

Arkeologiska provutgrävningar av fornlämningsobjekt längs banlinjen börjar

Arkeologiska fornlämningsobjekt vid banlinjen utreds i anslutning till planeringen av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Vid provutgrävningarna som utförs av enheten för arkeologiska fälttjänster vid Museiverket i vår och sommar utreds objektens omfattning och bevarandegrad med tanke på de fortsatta undersökningsbehoven. Arbetena inleds i maj och fortsätter till slutet av oktober.

I projektområdet har gjorts en arkeologisk arkiv- och kartutredning år 2010 och terränginventeringar åren 2017–2020. Enligt utredningarna finns det sammanlagt 20 fasta fornlämningar och tre kulturarvsobjekt vid banlinjen eller i dess omedelbara närhet, i en korridor som är cirka 50 meter bred.

Fasta fornlämningar är fredade med stöd av fornminneslagen. Med kulturarvsobjekt avses ett objekt vars bevarande är motiverat på grund dess historiska betydelse och kulturarvsvärden. Kulturarvsobjekt härstammar vanligen från 1800–1900-talet.

– Med de provutgrävningar som inleds nu utreds hur omfattande fornlämningsområdena är och hur de bevarats. Vid utgrävningarna undersöks det arkeologiska objektet eller en del av objektet systematiskt genom att gräva provgropar eller -diken. Observationerna, konstruktionerna och fynden dokumenteras i detalj med tanke på fortsatta undersökningar, berättar projektchef Vesa Laulumaa vid Museiverkets arkeologiska fälttjänster.

– Det är viktigt att arkeologiska objekt utreds grundligt vid planeringen. Vi informerar markägarna personligen om att utgrävningar inleds och om utgrävningarnas innehåll med brev som skickas till deras hemadresser, berättar projektledare Annika Salokangas vid Entimmeståget till Åbo Ab.

Utgrävningar i fem kommuner

Utgrävningar görs i Esbo, Salo, Vichtis, S:t Karins och Pemar kommuner. Provutgrävningsområdena finns på åkrar och i skogar. Arbetena i skogsobjekt görs under sommaren, och arbetena i åkerobjekt slutförs före slutet av oktober.

Efterarbetena och rapporteringen efter provutgrävningarna tar några månader i anspråk. Beslut om egentliga forskningsutgrävningar fattas när järnvägsplanerna är färdiga och investeringsbeslut om banans genomförande har utfärdats.

Mer information:

Vesa Laulumaa, projektchef, Museiverket, tfn 0295 33 6283, vesa.laulumaa(a)museovirasto.fi

Annika Salokangas, projektledare, Turun Tunnin Juna Oy, tfn 040 866 5315 annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 27.5.2022

Jaa artikkeli: